Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/dcongress.se/wp-content/themes/svenskdigitalhandel/header.php on line 69
 • 8 mars

  D-Congress 2023

D-Congress 8-9 mars 2023 Den 8 mars Konferens & Välkomstfest. Den 9 mars Konferens, utställning & Dinner Party.

Ta reda på mer

Lunch webbinarium 27 maj 2021

Vem har grönast e-handelsleverans i Sverige?

Lunch webbinarium 27 maj

Vem har grönast e-handelsleverans i Sverige?

Hur långt har logistikaktörerna på svenska marknaden kommit när det gäller fossilfria leveranser? Hur står det till med den sociala hållbarheten, utifrån senaste tidens medieuppmärksamhet om kollektivavtal för chaufförer?

Den 27 maj genomförde vi ett lunchevent där tio av Sveriges logistikaktörer på fem minuter var kort presenterade varför du ska välja just dem utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Inte enbart hur miljövänliga de är i sin last-mile, utan även utifrån hur de behandlar sina anställda och underleverantörer. Vid lunchen medverkade representanter från Airmee, Best Transport, Bring, Budbee, CityMail, DB Schenker, DHL, Early Bird, Instabox och PostNord.

D-Logistik: hela sändningen

Inspelade hiss-pitcher och intervjuer

Här presenterar Airmee hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

Airmee grundades på visionen att optimera urban logistik för att skapa grönare städer. Det ska vara tyst, avgasfritt och enkel att leva i framtidens stad tycker vi. Med världsledande teknologi baserat på flera års forskning optimerar vi våra rutter vilket minimerar körsträckor och klimatpåverkan.

Utöver vår tekniska plattform är vi stolta över att ha lett utvecklingen av leveranser med cargocyklar i Stockholm och Göteborg där vi skapat eco-zoner där alla paketleveranser sker med cyklar och andra eldrivna fordon, vilket inte bara minskar CO2-utsläpp utan också bidrar till en stadsmiljö som minskar buller, avgas och trafik. Tack vare den stora andelen eldriva fordon vi använder är vi det mest klimatvänliga leveransalternativet på marknaden.

Självfallet klimatkompenserar vi även 100% för leveranserna och hela organisationens verksamhet. Vi var även det första Svenska bolaget och andra last mile bolaget i världen att signa Amazons The Climate Pledge som innebär att vi åtar oss att bli en helt fossilfri organisation minst 10 år före Parisavtalet.

Vidare minskade vi vårt CO2-utsläpp per leverans med mer än 50% från 2019 till 2020, och förväntar oss att reducera det minst lika mycket under 2021. Vi jobbar konstant vidare på att utveckla vår algoritm för att skapa effektivare rutter och utöka andelen eldrivna fordon.

Beskriv era last mile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile- leveranser är fossilfria?

Grunden i vårt klimatarbete är att optimera rutterna och maximera användandet av fordon med hjälp av vår tekniska plattform. Om inte varje rutt är optimerad så kommer leveranserna oavsett fordon och bränsle stå för en negativ klimatpåverkan. Utöver detta arbete använder vi i första hand emissionsfria, dvs. eldrivna, fordon i de områden där det är möjligt och resterande med fossilfria bränslen. I dagsläget är över 90% av våra leveranser fossilfria och över 30% emissionsfria. I Stockholm är 40% av alla leveranser emissionsfria. Med andra ord så är i stort sett nästan alla leveranser fossilfria varav en stor del av de även är emissionsfria.

Våra ambitioner går förbi fossilfritt och målet är att vara emissionsfria på sista milen 2022. Vi kommer vara helt fossilfria i år och detta inkluderar även linehaulen. Utöver de aktiviteter vi gör för att minska klimatpåverkan klimatkompenserar vi för hela organisationen, detta ser vi som ett sista steg i vårt klimatarbete.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till last mile-leveransen, så hållbar som möjligt?

100% av våra transporter fram till last-mile är fossilfria. Vi arbetar även med att göra hela leveransen från upphämtning på lagret till avlämning hos kunden så hållbar som möjligt. Detta gör vi dels genom att planera våra upphämtningar på ett sådant sätt där vi utnyttjar fordonets fulla kapacitet och minimerar transportsträckor och vi hämtar såklart bara när det finns varor att hämta. Vi jobbar även aktivt med våra kunder för att få in rätt mått och vikt på alla försändelser för att planera in rätt fordon för upphämtningen. Även denna optimering är automatiserad av vår tekniska plattform. Under året har vi även transporterat gods på de längsta sträckorna med tåg, vilket vi hoppas kan skala upp.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Airmee har sedan dag ett varit ett värdedrivande bolag som inte bara ska erbjuda världens bästa leveransupplevelse, utan också vara det mest innovativa när det gäller att minimera klimatpåverkan och bidra till att skapa bättre förhållanden och förenkla livet för människor i städer. Det innebär självklart också att vi tar ansvar för våra leverantörer och hur de i sin tur behandlar sina anställda. Det är trots allt förarna som ofta är den enda mänskliga kontakten en kund har med Airmee, och att de har skälig lön och trivs med att jobba för sin arbetsgivare och i sin tur Airmee är A och O för oss.

Vi är väl medvetna om de problem som historiskt funnits i transportbranschen och har tydliga avtal med alla transportföretag vi anlitar att alla förare ska ha marknadsmässig lön och arbetsvillkor samt att anställningen följer alla lagar och regler. En stor del av åkerierna är även anslutna till kollektivavtal. Airmee anställer inga egna förare och äger inga egna fordon.

Vi gör sedan länge ett gediget arbete för att säkerställa bra arbetsvillkor för alla våra partners. Bland annat så genomför vi regelbundna åkeri-revisioner för att säkerställa inte bara leveranskvalitén, utan också att åkerierna följer avtalet och de lagar som finns. Exempel på saker vi tittar på är trafiktillstånd, arbetsvillkor, och arbetsmiljö. Vi tror att långsiktiga samarbeten lägger grunden för schyssta bolag och har en löpande dialog om hur vi ska utvecklas tillsammans och över tid, och lägger stor vikt vid hållbarheten i samarbetet. Airmee arbetar på daglig basis i nära samarbete även med åkeriernas anställda vilket bidrar till kontrollen.


Kontaktperson

Tobias Wahlfrid
Head Of Sales/Strategic growth at Airmee
tobias@airmee.com
076-301 7575

 

Här presenterar Best hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


 

Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

Bests hållbarhetsarbete är långsiktigt såväl som välplanerat. Vår affärsmodell ska säkerställa att samtliga hållbarhetsdimensionerna drar nytta av våra insatser och investeringar. Vi ska erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga och snabba leveranser som utförs på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Bests klimatredovisning enligt GHG-protokollet visar att 95 procent av vår klimatpåverkan uppstår genom de transportuppdrag vi utför. Vårt hållbarhetsarbete ur miljösynpunkt är därför framförallt fokuserat på att ställa om fordonsflottan till att framföras på fossilfria bränslen. Vårt mål är fossilfria leveranser i hela vår svenska verksamhet vid utgången av 2021.

Oräkneligt antal gånger har det framförts argument om att endast en långsam leverans med icke specifika leveransvillkor för konsumenten är klimatvänlig. Vi är säkra på att Best, genom vårt hållbarhetsarbete, bevisat att en snabb samma dag-leverans på konsumentens villkor även är hållbar. Det är vi väldigt stolta över!

I marknader som växer väldigt snabbt kan det uppstå utmaningar med kontroller och uppföljning. I vintras granskades last mile-aktörerna i media, det rapporterades om dåliga arbetsvillkor för chaufförer. Som enda aktör i branschen har Best låtit undersöka sanningshalten i de uppgifter som framkom i artiklarna. Utredningen visade att inte alla Bests underleverantörer följer avtalskravet om kollektivavtalsmässiga löner. Vi agerade direkt och har beslutat om att implementera kollektivavtal för våra underleverantörer samtidigt som vi skärper våra interna kontroller. Vi känner att vi står rakryggade när vi nu kan bekräfta för våra kunder att vår verksamhet har schyssta villkor i alla led!

På Best är vi eniga om att mångfald är en nyckel till framgång. Olika erfarenheter och perspektiv hos våra medarbetare gör oss mer kreativa, dynamiska och effektiva. Vi har därför jämlikhet, mångfald och inkludering i fokus i vår organisation och när vi rekryterar nya medarbetare. Samtidigt ser vi att ännu mer vikt behöver läggas vid detta arbete och det är därför något vi kommer att arbeta aktivt med att utveckla vidare.

Beskriv era lastmile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

Huvudfokus i Bests miljöarbete är omställningen till fossilfria drivmedel. Vi är väldigt stolta över att vi, genom målmedvetet arbete, har ställt om våra hemleveranser och linjebilar samt en stor del av vår bud- och distributionsverksamhet. Vi känner oss trygga i att vi ska nå vårt mål om fossilfria leveranser i hela vår svenska verksamhet vid utgången av 2021.

Best arbetar också kontinuerligt med ruttoptimering, samordning och samtransport. Under de senaste åren har vi investerat i ny teknologi som markant ökar vår effektivitet, kortar ner transportsträckor och sänker bränsleförbrukningen. Ett exempel är vårt förvärv av ruttoptimeringsteknologin CityFlow som, genom att kombinera realtidsinformation med djupa analyser av stora datamängder kopplat till kartor, gör vår verksamhet än mer resurseffektiv och därigenom mer hållbar.

För oss som last mile-aktör är utbudet av el- och biogasfordon samt den korta körsträcka som fordonen kan gå på en laddning (el) en uppenbar utmaning i omställningsarbetet. Osäkerheten kring den framtida tillgången på bränslet HVO100 samt dess prisutveckling oroar. Som medlemmar i organisationen Biodriv säkerställer vi att vi alltid är helt uppdaterade kring politiska beslut som rör fordons- och drivmedelsfrågor. Tillsammans med Biodriv har vi tagit fram en drivmedelsplan för att säkerställa en långsiktigt hållbar omställning.

Fas ett
I fas ett av omställningen till fossilfritt har vi ställt om befintliga dieselfordon till att gå på det förnybara bränslet HVO100 med el och biogas som kompletterande alternativ. På så vis nyttjas fordonen genom hela sin kvarvarande livslängd. Under fas ett har vi investerat i egna HVO100-tankar på flera av våra terminaler.

Fas två
I fas två av omställningen, där vi nu befinner oss, fortsätter Best att göra stora investeringar inom miljö och teknologi, exempelvis installering av laddinfrastruktur för elfordon på våra terminaler samt vidareutveckling av Europas mest avancerade ruttoptimeringsteknologi genom vårt tech-dotterbolag Best Labs. I enlighet med vår drivmedelsplan ställer vi krav på att samtliga nya fordon i de mindre fordonsklasserna ska drivas på el eller biogas (cyklar och lastcyklar använder vi i områden där vi ser att det är ett logistiskt hållbart alternativ). Fordon med kylaggregat och tunga fordon kan fortsatt drivas med HVO100.

Bests fordonsflotta utför hemleveranser i 275 svenska orter. Dessa utförs helt och hållet (100 procent) på fossilfria bränslen. I övriga delar av vår leveransgeografi utförs hemleveranserna av underleverantörer, hos dessa pågår fortfarande omställningen. Miljöavtrycket från samtliga våra transporter klimatkompenserar vi till 100 procent.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till lastmile-leveransen, så hållbar som möjligt?

Samtliga inhämtningar av gods sker samordnat med andra uppdrag som Best utför för våra kunder. Det innebär att vi samordnar B2B och B2C-gods, vilket optimerar samlastningseffekterna ytterligare. Gods som anländer närmsta terminal samlastas för att skapa så optimerade linehaul-transporter som möjligt. Parallellt med detta optimeringsarbete jobbar vi tillsammans med våra underleverantörer för att ställa om samtliga fordon till fossilfria drivmedel där det är möjligt. Våra terminaler drivs med förnybar energi.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Best ska stå för goda arbetsförhållanden och schyssta villkor, där vi tar ansvar för att alla i leveranskedjan ska tjäna på frakten. Vi är helt övertygade om att schyssta villkor i alla led är en grundförutsättning för utvecklingen av vår bransch. Vi har sedan tidigare tecknat kollektivavtal för egna chaufförer och har krävt att anslutna åkerier enligt avtal ska ha kollektivavtalsmässiga ersättningar för sina chaufförer. Vid halvårsskiftet 2021 inför vi krav på kollektivavtal för alla nya underleverantörer. Flertalet befintliga åkerier har redan nu tecknat kollektivavtal och inom 12 månader ska samtliga åkerier med fler än fem fordon ha tecknat avtal. Vi har en dialog med facket för att tillsammans utveckla ett avtal med större flexibilitet för att möta framtida konsumentbehov i kombination med trygga arbetsvillkor för chaufförerna.

I en bransch där det förekommer många start-ups utan krav på lönsamhet är det naturligt att fråga sig om de låga marknadspriser för frakt som vi har idag är sunda i sig. Prisdumpning sker allt som oftast på bekostnad av något (eller någon) längre ner i kedjan. Best jobbar för att säkerställa att det alltid ska gå att kombinera konkurrenskraftiga priser för våra kunder och schyssta villkor för våra anställda och våra åkeriers anställda. Det är vår förhoppning att våra branschkollegor följer vårt initiativ, så att även övriga aktörer inom Last Mile verkar för social hållbarhet och schyssta villkor.


Kontaktperson

Kontaktperson hos oss för nykundsförfrågningar

Jimmy Swalén
Head of B2C
jimmy.swalen@besttransport.se
076-778 51 00

Här presenterar Bring hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

Vårt hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i vår vision om att ”arbeta målinriktat för en miljömässigt effektiv verksamhet och hållbar utveckling”. Bakom dessa stora ord ligger vår vilja att verkligen vara den grönaste logistikaktören som ställer om till förnybara drivmedel snabbast, och som på andra sätt är med och driver utvecklingen mot mer hållbara leveranser.

Vårt miljömål är att bara använda förnybara energikällor i våra fordon och byggnader innan slutet av 2025. Vi har en ambitiös plan på hur vi ska ta oss dit, ort för ort, fordon för fordon. Sedan 2012 har vi reducerat våra utsläpp med 45 procent, vilket motsvarar ett års utsläpp från 116 282 bilar.

Det vi är stoltast över i vårt hållbarhetsarbete är våra många exempel där vi har legat i framkant och testat och drivit på ny teknik. Dessutom att vi har utvecklat nya smarta logistikupplägg tillsammans med andra aktörer, både inom branschen och via branschöverskridande samarbeten.

För att vara med och påverka morgondagens hållbara leveranslösningar har vi exempelvis investerat i det svenska bolaget Elonroad, som tillverkar laddning av elbilar genom en skena i vägen, och i Inzile, som är en svensk tillverkare av mindre elfordon för paketdistribution.

Ett exempel på ett av våra branschöverskridande samarbeten är Älskade stad, som vi driver tillsammans med Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan, kring leveranser i stadskärnor. Samarbetet innebär att utsläppsfria fordon som elcyklar och elbilar levererar paket och gods till kunder i centrum och samtidigt tar med sig torravfall tillbaka. Målet är att reducera utsläpp, minska trafik och buller, samt skapa en bättre atmosfär i våra städer.

Vi tror att vi genom att vara villiga att testa och efterfråga ny teknik, och arbeta tillsammans med partners och intressenter, kan bidra till mer hållbara transportlösningar. Men vi kan inte luta oss tillbaka och nöja oss där. Vi kan och måste göra mer. En helt grön leveranskedja skapas först när vi är många som hjälps åt och där är vi som logistikaktör viktig. Men också samarbetet med våra kunder, andra sektorer, politiken och tekniken är viktigt. Alla behövs för att vi ska nå våra gemensamt ställda miljömål.

Beskriv era last mile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

I vårt last mile-flöde hittar man idag våra mest hållbara leveranser. I 345 orter i Sverige, inklusive Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, levererar vi bud-, paket- och hemleveranser helt fossilfritt. Under 2021 kommer även leveranserna i Jönköping och Örebro att bli fossilfria, vilket innebär att över 5 miljoner invånare i Sverige kommer att nås av våra gröna leveranser.

Vi har även en snabb infasning av elfordon i våra fordonsflottor i de större städerna, vilket innebär att vi där kommer att kunna leverera utan några avgasutsläpp av vare sig koldioxid eller andra hälsoskadliga ämnen. Redan idag levereras våra hemleveranser av paket i Stockholm city och närförort utsläppsfritt med elbil.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till last mile-leveransen så hållbar som möjligt?

Vi skapar gröna korridorer mellan storstäderna, där vi ställer om de tunga fordonen till förnybara bränslen för att göra hela leveransen grön. Vi arbetar med att optimera de linehaulsträckor vi har genom ruttplanering och fyllnadsgrad. Exempelvis har vi i koncernen utvecklat ett nytt pallsystem som ger bättre fyllda bilar och därmed minskar antalet fordon på vägarna. Sist men inte minst har vi stort fokus på tåglösningar och är idag Nordens största användare av tåg av alla logistikaktörer.

Vi har lanserat vår fulfilmentlösning Shelfless i Norge med ambition att växa med samma erbjudande i Sverige och Danmark. Med Shelfless erbjuder vi lagerhållning av våra kunders produkter och tar hand om både leverans och retur. Detta skapar alltså en mer hållbar, snabbare och mer kostnadseffektiv logistikkedja, från beställning till leverans.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Vi har ett stort ansvar att se till att alla som arbetar för Bring har bra villkor. Alla som arbetar på våra terminaler och våra egna chaufförer har kollektivavtal, och majoriteten av alla våra underleverantörer har kollektivavtal. Vi ställer också tydliga krav på resten av våra underleverantörer, för att säkerställa att alla anställda har tillfredsställande arbetsvillkor som är i linje med gällande kollektivavtal. Vi gör därför återkommande kontroller av våra åkerier och deras anställdas villkor så de överensstämmer med våra krav. Det är nolltolerans för överträdelser av tillämpliga principer. Om en överträdelse avslöjas under exempelvis en revision kommer en förbättringsplan att fastställas. Leverantörsrelationen avbryts vid allvarliga överträdelser.


Kontaktperson

Christer Mellrin
Försäljningsdirektör hemleveranser Bring
070 608 78 26
christer.mellrin@bring.com

Här presenterar Budbee hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

På Budbee ser vi på allt vi gör utifrån ett hållbarhetsperspektiv – att värna om planeten för framtida generationer är en integrerad del av vår kultur. Vi vet att e-handel påverkar klimatet och att vi därmed har ett ansvar att göra allt vi kan för att erbjuda de grönaste e-handelsleveranserna på marknaden.

Sedan start har vi klimatkompenserat varje leverans och Budbee Box-skåp och i storstäder levererar vi idag alla ordrar 100 % fossilfritt. Vi utökar också kontinuerligt antalet anlitade elcyklar på alla våra marknader.

I Stockholm finns vår första energisjälvförsörjande terminal där drygt 80% av taket utgörs av solpaneler med kapacitet att producera runt 230 000 kWh el årligen. Solpanelerna genererar inte bara energi till själva terminalen, utan också för att se till att våra partners elfordon rullar.

Med det sagt så har vi fortfarande ett arbete kvar att göra innan vi är i mål med helt fossilfria leveranser och vi är inte nöjda förrän vi når dit.

Beskriv era lastmile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

Budbee säkrar en bra e-handelsupplevelse från utcheckning till uppackning. Det betyder att vi tar ansvar för att paket hämtas hos e-handlaren, transporteras till en terminal och därifrån levereras till din dörr eller en Budbee Box.

Vår ambition är att vara 100% fossilfria vid slutet av 2022 och vi klimatkompenserar alla utsläpp med 100%.  Vi använder idag primärt HVO100, elektricitet och vanliga cyklar. Fördelningen dem emellan skiljer sig lite från land till land och om man tittar på transporter från e-handlare till lager eller från lager ut till box och kund. I Sverige och Danmark är det exempelvis 100% HVO på tunga transporter och under 2020 gick vi i Sverige från ca 10 till 95% fossilfritt sammantaget alla transportslag (och det blir bättre och bättre hela tiden). I Finland är vi nu uppe i 100% fossilfritt på hemleveranser.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till lastmile-leveransen, så hållbar som möjligt?

Vi erbjuder våra åkerier att tanka grönt bränsle till ett reducerat pris och har som krav att nya åkeripartners endast kör fossilfritt samt att befintliga partners som byter bilar endast byter till fossilfritt. Vi arbetar också med incitament till åkerierna för gröna investeringar.

Över alla våra marknader når vi fler än 30 miljoner människor i tusentals städer. För att möjliggöra detta finns ett system av lastbilar som transporterar paket till rätt destination. I mitten av 2020 tog Budbee ett stort steg och krävde att alla anlitade svenska lastbilar skulle vara 100% fossilfria och i Sverige och Danmark är det nu 100% HVO på tunga transporter. Inom en snar framtid kommer samma krav rullas ut för lastbilarna på övriga marknader.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Vi månar om att alla ska ha skäliga villkor, oavsett om man jobbar heltid, deltid eller några extra timmar när det passar. Budbee har egna anställda på kontor och i terminaler men äger inga egna fordon och har inga förare anställda utan samarbetar långsiktigt med professionella åkerier. Vi är stolta och glada över att ha nära och positiva samarbeten med dessa bolag över lång tid.

För att säkerställa god kvalitet arbetar vi löpande med att se över och utveckla våra avtal och har en uttalad möjlighet att auditera åkeriernas verksamhet. Vi genomför också regelbundna medarbetarundersökningar bland förarna, erbjuder en anonymiserad visselblåsarfunktion och har möjlighet att säga upp avtal direkt om åkerierna bryter mot vår Code of Conduct eller våra villkor.

På vår hemsida har vi lagt ut de rekommenderade ersättningar som vi kommunicerar till de åkerier som kör för oss. Det är också dessa nivåer som ligger till grund för vår ersättning till åkerierna.


Kontaktperson

Ann Sonne
VP of Communication
ann.sonne@budbee.com
+46 8-122 503 40

Här presenterar CityMail hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

I 30 års tid har CityMail levererat försändelser hem till mottagarna, vår närvaro på marknaden har skapat innovation, nya tjänster och sparat stora summor årligen åt köparna på den svenska marknaden. Den modell vi byggt upp erbjuder en klimatsmart leverans för våra kunder och mottagare, det är vi mycket stolta över. Då CityMail har ett viktigt uppdrag för samhället genom att förmedla information från stat, myndigheter och företag så är vår verksamhet alltid i rullning. Våra transporter går och våra last-mile rundor snurrar dagligen, oavsett om vi har paket med eller inte. Så när vi tillför nya tjänster till vårt nätverk, som olika typer av pakettjänster, så blir den tillkommande miljöpåverkan minimal då paket och brev samåker till väldigt stor del. Vår bastjänst för paket genererar extremt få extra transportkilometer från vår terminal då allt åker med i rutter som ändå går. Det anser vi är en viktig parameter i diskussionen om hållbara leveranser.

Vi är verksamma i en affär där varje enskild försändelse har en relativ låg intäkt vilket ställt krav på en mycket effektiv leveransmodell där volymen samåker så långt som möjligt och last-mile behöver vara kort. En stor fördel med detta är att det samtidigt ger en låg total miljöpåverkan. Majoriteten av våra last-mile leveranser är helt utan utsläpp och buller, i stadskärnor uppgår det till hela 90 – 95%. Detta eftersom CityMails vanligaste fordon är cykel eller el-cykel.

Givetvis arbetar vi för att de fordon som inte är cyklar eller el-cyklar ska drivas av förnybara bränslen med så låg miljö- och bullerpåverkan som möjligt. Under 2021 kommer över 100 dieselbilar att ersättas med fordon som drivs på icke förnybara bränslen. Vi stödjer FN:s Agenda 2030 och arbetar målmedvetet för att ställa om vår verksamhet på ett hållbart sätt. Utsläppen av CO2e i relation till omsättning (ton/miljon kronor) har minskat med 40% från 6,0 till 3,5 (2019) vilket visar på en mycket lyckad omställning hittills. CityMails hållbarhetsarbete syftar till att skapa en affär som över tid är stark och stabil. Som stöd för vårt arbete har vi strukturerade ledningssystem och är certifierade inom ISO 9001 Kvalitet,14001 Miljö samt 45001 Arbetsmiljö. All el vi köper är 100% grön.

CityMails mål är att vara fossilfria till 2030. Den största delen av vår miljöpåverkan kommer från transporter och det är där vi lägger störst fokus. Det är också det område som våra kunder lägger störst fokus på vilket gör att vi arbetar intensivt med att utveckla vår fordonsflotta. Viktigt för oss är att fordonen också möter våra krav på säkerhet och driftsäkerhet. Att behöva byta fordon för ofta har också en väldigt stor miljöpåverkan.

Beskriv era lastmile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

I dag drivs strax över 60% av CityMails fordonsflotta på fossilfria bränslen, vi följer utvecklingen inom potentiella fordon noggrant och testar flertalet olika typer i vår verksamhet. Målet för utgången av 2021 är att 70% ska drivas på fossilfria bränslen.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till lastmile-leveransen, så hållbar som möjligt?
CityMails långsiktiga mål är att köpta transporter samt flottan av utdelningsfordon ska vara fossilfri till år 2030. Enligt CityMails inköpspolicy är inköp av godstransporter av extra känslig karaktär eftersom dessa har potentiellt stor påverkan på CityMails kundlöfte och miljöpåverkan. Specifika miljökrav ställs därför alltid vid upphandling av transporter och uppföljning av transportörers miljöprestanda sker löpande. För de inköpta godstransporterna ställer CityMail kravet att miljöpåverkan ska kunna redovisas av respektive transportör. Krav ställs också avseende lägsta godtagbara fordonsklass samt att transportören har ett program för att minska sin miljöpåverkan. Aktuellt krav på fordonsklass vid nytecknande av avtal är EURO 6 eller högre. Vi är öppna för att samarbeta kring line-hauls med andra transportörer där det är möjligt för att minska antalet transporter som går från kunderna till inleveransterminalerna.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektiv avtal?

CityMail har branschavtal med Almega Bransch Kommunikation som omfattar 100% av alla anställda. Förmåner, avtalspensioner och uppsägningstider samt bestämmelser för skyddskommittéer och arbetsmiljögrupper regleras i kollektivavtalet. Vi är certifierade inom arbetsmiljö, genom ISO 45001. Certifieringen är en återkommande tydlig kontroll och uppföljning på att vi följer svensk arbetsmiljölag och arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön.

I grund och botten handlar omställningen till ett hållbart samhälle om kunskap om, och tro på, att det spelar roll vad vi gör. CityMail ingår därför i FN:s Global Compact. Ur ett socialt perspektiv innebär hållbar utveckling bl. a om att ta vara på den kompetens som redan finns i företaget. Det handlar även om god arbetsmiljö, både socialt och fysiskt. Målet är att skapa en miljö där gott ledarskap, tydliga processer, ordning och reda och god planering bygger en arbetsplats där alla trivs och gör bra ifrån sig.

Läs mer och hur Citymail arbetar med hållbarhet 


Kontaktperson

Einar Wahlbom
Försäljnings- och Marknadsdirektör
einar.wahlbom@citymail.se
070 789 99 27

Här presenterar DB Schenker hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

Vårt hållbarhetsarbete har många dimensioner, men den absolut viktigaste frågan för oss är klimatet och omställningen till en utsläppsfri transportsektor. Vi vill så fort som möjligt bli oberoende av fossila drivmedel och på sikt bli helt utsläppsfria. Vi har minskat utsläppen med 57% från 2006. Vi har en strategi och en färdplan för hur vi skall bli klimatneutrala och den är vi väldigt stolta över.  Strategin är väl förankrad i verksamheten och vi vet vad vi skall göra. Den breda förankringen av färdplanen skapar en enorm handlingskraft i vår organisation och självklart är våra samarbetsåkerier med i arbetet. Tillsammans med dem skapa förutsättningar för en snabbare omställning. Nästa steg för oss är att skapa ännu fler och bättre förutsättningar för omställning och växla upp de goda exempel som redan finns på plats.

Beskriv era lastmile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

Lastmile leveranserna är särskilt viktiga att ställa om eftersom de har ett högre utsläpp per transporterat ton. Åtgärder inom detta segment får därför en stor effekt på utsläppsminskningarna. Här finns en högre mognadsgrad för omställning bland de mindre fordonen där vi nu kan gå över till elfordon allt eftersom fordonen byts ut. Det händer otroligt mycket inom detta område och vi introducerar löpande nya utsläppsfria fordon. Det är fortfarande lite mer komplicerat när det gäller de lite tyngre fordonen. Vi testar olika typer av elektriska lastbilar, men till stor del får vi förlita oss på biobränsle. Antalet elfordon ökar ständigt och alla fordon tankar biobränsle.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till lastmile-leveransen, så hållbar som möjligt?

Vi vill ställa om alla typer av transporter och gör egentligen ingen skillnad på e-handelstransporter och andra transporter. Den tunga transporten som vi kallar ”linehaul”  är lite mer komplicerad eftersom det krävs mer energi i den typ av fordon. Idag ställer vi om till flytande biogas och så använder vi såklart biodiesel, men vårt mål är att bli helt utsläppsfria, vilket vi blir när vi ställer om till el och vätgas. Därför utvärderar DB Schenker alla alternativ såsom batteridrift, el-väg och vätgas.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Social hållbarhet har ett stort fokusområde hos oss på DB Schenker och vi arbetar ständigt med dessa frågor. Det är ett grundkrav i vårt svenska transportöravtal att alla åkerier har kollektivavtal. DB Schenker har också en internationellt program där vi följer upp efterlevnaden av de krav vi ställer i vår Social Minimum Standard. Kraven berör till exempel frågor kopplade till hälsa & säkerhet, lön, övertidsersättning, utbildning och kännedom om DB Schenkers ”whistleblowing” funktion .


Kontaktperson

Joakim Eriksson
Vertical Market Manager, Consumer
KAM & Sales Sweden
Phone: +46 31 337 0516
Mobile: +46 70 751 5339
joakim.eriksson@dbschenker.com

Här presenterar DHL hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

Hållbarhet har alltid stått högt upp på agendan hos DHL. Vi har genom åren lanserat omfattande klimatprogram och senast i mars sjösattes en global plan där vi investerar 7 miljarder EURO fram till 2030.

Det är en investering som innehåller flera delar, bl.a. att vi ska elektrifiera 60 % av vår globala fordonsflotta inom Last Mile, vilket motsvarar ca 80 000 fordon. Investeringen innefattar också en satsning på nära samarbete med våra partners för långväga transporter i syfte att minimera utsläppen. Dessutom kommer alla nya terminaler och kontor som byggs att vara koldioxidneutrala. Detta ska alltså göras i hela världen där vi har verksamhet i över 220 länder, men vi tror att utvecklingen kommer att gå betydligt snabbare i många länder, till exempel här i Sverige.

Beskriv era last mile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

Vår fordonsflotta består av olika fordon där flera utav dem är klimatsmarta. Vi är dock inte långt bort till att ha både first och last mile helt fossilfria. En stor förutsättning för att kunna byta ut fordon till el är dock att infrastrukturen för att ladda fordonen ska vara på plats. Det är ett omfattande arbete som redan nu pågår hos oss på DHL. Vi investerar också i nya verktyg för ruttoptimering genom artificiell intelligens vilket optimerar transporterna inom Last Mile.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till last mile-leveransen, så hållbar som möjligt?

Vår affärsmodell bygger på samlastning av gods. Den största sträckan i en e-handelsleverans är långväga transporter, dvs. bil och släp, och det är här vi kan göra de största skillnaderna.

I samarbete med Volvo Trucks lanserade vi tidigare i år en 100 % eldriven långväga transport. Denna rullar dagligen mellan Göteborg och Jönköping. Det här är världens första tyngre eldrivna fordon. När vi – och resten av branschen – har den HÄR typen av fordon på vägarna, då kan vi på riktigt börja prata om fossilfria transporter och lyfta debatten till något större än enbart Last Mile.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

För oss är det också mycket viktigt att vi också tar vårt sociala ansvar. I en verksamhet som drivs av människor så jobbar vi dagligen för att stärka alla våra medarbetare. I det ingår såklart en arbetsplats som är säker och som skapar trygghet.

Ett bevis på det är att vi flera år i rad blivit certifierade enligt Top Employer. Samtliga av våra underleverantörer förbinder sig alltid – via vår Code of Conduct – att upprätthålla rätt standarder när det kommer till säkerhet, miljöpåverkan, ersättning och arbetsmiljö. Samtliga DHL-anställda medarbetare och chaufförer har kollektivavtal.


Kontaktperson

Eric Noventa
Director KAM eCommerce
eric.noventa@dhl.com
0709345960

Här presenterar Early Bird hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

Vi på Early Bird är väldigt stolta över att vårt hållbarhetsarbete sträcker sig långt förbi klimat och miljö.

Vi är en hållbar arbetsgivare, vi ägs av distributionsbolagen och alla våra 7000 anställda jobbar under kollektivavtal. Vi jobbar på natten och i en redan befintlig infrastruktur vilket gör att våra paket inte belastar klimatet utöver vad som redan sker via tidningsutdelningen.

Beskriv era last mile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

I dagsläget är  50% av våra leveranser inte bara fossilfria utan emitionsfria. Vi har som mål att vara 50% fossilfria 2025. Utöver det så körs alla våra paket på natten/tidig morgon när trängseln är mindre, det gör utkörningen mer effektiv.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till last mile-leveransen, så hållbar som möjligt?

Alla paket som delas ut med Early Bird åker med tidningsbuden i en befintlig infrastruktur, det gör att vi blir väldigt effektiva ur ett klimatperspektiv. Vi packar på pall istället för i bur och därmed blir våra bilar väldigt effektiv packade. Vi bygger Tetris helt enkelt. Sen har vi såklart utmaningar som alla andra och vi behöver ta ett stort hållbarhetsansvar som stor rikstäckande aktör. Vi når ca 95% av Sverige. För oss handlar det om så mycket mer än en putsad fasad. Vi arbetar enligt GLEC-protokollet och Science Based Target-Standarder. Vi uppmanar samtliga aktörer att göra detsamma så att det går att jämföra transportörer på samma sätt.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Ja! Som tidigare sagt så har alla 7000 anställda hos oss kollektivavtal. Det är nåt som vi ser som självklart. Vi är väldigt stolta över hur vi jobbar med social hållbarhet, Vi är en Introduktionsarbetsplats vilket betyder att många som anländer till Sverige har sin första anställning hos oss, den anställningen gör vi trygg med kollektivavtal och bra villkor, det i sig ger en stor samhällelig effekt, vi vet att om människor hamnar i utanförskap drabbar förutom den enskilde individen även samhället både ekonomiskt och socialt.


Kontaktperson

Julia Larsson
Försäljningschef MTD/Early Bird
073-0640934
julia.larsson@mtd.se

Här presenterar Instabox hur hållbara deras e-handelsleveranser är och vilka frågor de nu driver.


Beskriv ert hållbarhetsarbete. Vad är ni mest stolta över? Vad behöver ni utveckla vidare?

För Instabox är hållbarhet en kärnfråga som handlar om både miljö och människor. Vårt ansvar som logistikbolag är att genomföra så effektiva och hållbara transporter som möjligt.

Vi är stolta över att ha gått från att arbeta med externa åkerier, till att i princip uteslutande bedriva hela vår verksamhet med egna anställda. Det gör att vi har kontroll över hela kedjan, kan säkerställa schyssta arbetsvillkor, och implementera förbättringar snabbt.

Vi är också stolta över att vara i framkant i omställning till HVO100. HVO100 är dyrare än diesel men vi tycker att det är värt den extra kostnaden, och gör det därför i hela vår transportkedja. Det innebär att vi inte bara tittar på last mile, utan faktiskt mäter hela vägen från upphämtning hos e-handlare till slutkund, och idag är i princip hela kedjan fossilfri.

Vi tror på ökad transparens och faktabaserat arbete. Vi mäter därför varenda liter förbrukat bränsle och varenda körning av våra förare. Detta är något som vi kan göra för att vi äger hela kedjan, dvs inga utsläpp eller transporter ligger dolda hos underleverantörer. Detta gör också att vi kan arbeta systematiskt med att eliminera varenda liter drivmedel som inte behövs.

Vi är stolta över det vi har åstadkommit hittills, men vi vet att det finns mycket kvar att göra. Vårt mål och vårt ansvar är att ligga i framkant och skapa en så hållbar logistik som möjligt. Vi tror att det krävs ett tight samarbete mellan alla aktörer för nå till slutmålet, så vi ser fram emot djupare samarbeten framöver.

Beskriv era last mile-leveranser ur ett klimatperspektiv. Hur stor andel av era last mile-leveranser är fossilfria?

Endast en liten del av transportkedjan ligger i last mile. Därför tycker vi att det inte ger en komplett bild att endast titta på last mile. Vi vill istället lägga ribban högre och mäta oss på hela transportkedjan som vi har kontroll över, från upphämtning hos e-handlare ända ut till slutkund.

Om man tittar på hela vår transportkedja så är den idag över 98% fossilfri. Även om det förmodligen är en marknadsledande siffra så är vi inte nöjda med detta utan jobbar hårt för att uppnå 100%, och vi tittar därför noga på de få tankningar av fossilt bränsle som sker för att systematiskt arbeta bort behovet av dessa.

Vi hoppas att fler aktörer väljer att titta på hela sin transportkedja istället för att kommunicera siffror som egentligen endast gäller en liten del, så att kunder och konsumenter kan få ökad insyn, en bättre förståelse och göra mer medvetna och faktabaserade val. Ökad transparens är viktigt för att vi alla tillsammans ska nå en mer hållbar framtid. Vi skulle också välkomna en branschstandard som sätts av en myndighet gällande den här typen av definitioner.

Hur jobbar ni för att göra e-handelstransporten fram till last mile-leveransen, så hållbar som möjligt?

Vi har i grunden en väldigt effektiv logistik-modell där vi utnyttjar att vi har Sveriges största skåpsnätverk. Att leverera 50 paket till ett skåp istället för att göra 50 individuella stopp är helt enkelt ett mer effektivt och hållbart sätt att leverera paket.

För att nå effektivitet är det också viktigt att hela systemet har en hög nyttjandegrad. E-handel har en stor utmaning med ojämn orderläggning, men om man planerar utifrån alla toppar så innebär det att man kommer ha bilar och anläggningar som står delvis tomma under vissa perioder. Vi arbetar därför med alternativ och funktionalitet som jämnar ut dessa transportflöden då vi inte tror att alla beställningar alltid behöver komma fram inom 24 timmar. Genom att hantera beställningar vid rätt tidpunkt, istället för så snabbt som möjligt, kan vi hjälpa både våra ehandlare och hela logistik-kedjan att bli mer resurseffektiv samtidigt som vi behåller en optimal kundupplevelse.

Vi jobbar data- och faktabaserat genom att använda ny teknik i den utsträckning som det går. Exempelvis så mäter vi inte bara den totala bränsleförbrukningen på alla våra fordon, utan även hur fordonet har körts under varje kilometer. På så vis kan vi snabbt hitta ineffektiviteter och eliminera dessa.

Men i slutändan handlar det om att få människor att arbeta mot samma mål. Att sätta hållbarhet som en viktig del av företagskulturen, så att den innovationskraft som finns hos oss också används till att hitta mer hållbara lösningar. Genom att i princip endast använda egen personal får vi full insyn och kontroll och har därför dessa möjligheter. Vi har en arbetskultur som värderar hållbarhet högt, kan sätta rätt mål, ha full kontroll och insyn, och driva förändringsarbete i en snabbare takt. Vi tror att kortare tid till robust och snabb förbättring är viktigt, eftersom vi inte har någon tid att förlora.

Hur jobbar ni med social hållbarhet? Har de chaufförer som levererar åt er kollektivavtal?

Vi använder i regel inga externa åkerier, utan våra förare och terminalarbetare är anställda direkt hos oss. Vi tycker att det är viktigt för att kunna säkerställa hög kvalitet och bra villkor. Det finns en mängd fördelar för alla parter att ha egna anställda då vi får full insyn i hela vår verksamhet, snabbt kan identifiera förbättringsområden, säkerställa önskad företagskultur och ha en direktkontakt med alla våra chaufförer. Idag har vi inte något kollektivavtal men vi erbjuder motsvarande lön, försäkringar och pension. Självklart utvärderar vi detta löpande för att säkerställa att vi är en attraktiv och schysst arbetsplats.


Kontaktperson

Hållbarhetsfrågor:
Leilei Tong
Head of New Ventures & Sustainability
leilei.tong@instabox.se
0738 02 84 78

Förfrågningar
salessweden@instabox.se

Medverkande företag

Representanter från dessa företag medverkade på D-Logistik 27 maj

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/dcongress.se/wp-content/themes/svenskdigitalhandel/includes/sections/notifications.php on line 69

D-Congress 2023

March 8-9

Profitable creativity
The ability to apply creative thinking to drive better results

TICKETS

Retailers & Brands

2.950 SEK

Choose Retailers & Brands ticket if you work at a company or brand that runs a physical or e-commerce store.

Attendee

6.950 SEK

Select Attendee Ticket if you do not meet the criteria for Retailers & Brands ticket.

All prices are exclusive of VAT

 • MARCH 8
 • Access to all seminars
 • Afternoon fika
 • Welcome party
 • MARCH 9
 • Access to all seminars
 • Access to the exhibition and business partners
 • Book meetings and chat with other participants
 • Morning fika
 • Lunch
 • Afternoon fika
 • After work